สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565