สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565