สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566