สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566