สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 13 เดือน สิงหาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 9 เดือน เมษายน 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2566