สภามหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระเบียบมหาวิทยาลัย ล่าสุด


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยค่าสมนาคุณวิทยากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔