สภามหาวิทยาลัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2563

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด


แบบประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หนังสือยินยอมในการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
แบบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดปฏิทินดำเนินการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาอธิการบดี