สภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภา

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

กำหนดการประชุมสภา ล่าสุด


- ไม่พบข้อมูลค่ะ -