สภามหาวิทยาลัย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564-2567) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ล่าสุด


- ไม่พบข้อมูลค่ะ -