ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 -  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  Master of Arts in Law and Diplomacy     Major fields in International Law,  International Politics, and Diplomacy.

-  Doctorate of Philosophy in Law and Diplomacy    Major fields in International Law,  International Politics, and Diplomacy.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

-  กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลป์ยาณิวัฒนา


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  Senior Advisor, UNAIDS Regional Support Team, Asia and the Pacific (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘)

-  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

-  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                

-  มหาวชิรมงกุฎ

-  The Order Of Diplomatic Service Merit Gwangwha Medal ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

-  Order of Knighthood of St. Gregory the Great นครรัฐวาติกัน

-  First Class Order of Service Medal ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย