ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา

นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 


คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทศัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  Hospital Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2539    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย

- ปี พ.ศ. 2549    ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย

- ปี พ.ศ. 2554    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

- ปี พ.ศ. 2555    ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 -