ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 


ประวัติการศึกษา

-  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

-  Master of Science in Geography  Penn State University, U.S.A.

-  Doctorate of Philosophy in Geography  Penn State University, U.S.A.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

-  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-  กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. 


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)

-  นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑)

-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก