ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวุฒิการศึกษา

 - อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  Doctor of Philosophy in Linguistics University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการการสร้างการรับรู้ “ภาษาไทย” ในสังคมไทย

และโลก ของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- ประธานโครงการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยและสังคมศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2542-2544  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปี พ.ศ. 2544-2547  ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปี พ.ศ. 2552-2555  ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ                         พ.ศ. 2552