ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2524 - 2527       พยาบาลประจำการ       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พ.ศ. 2529 - 2533       อาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- พ.ย. 2533 - 2547       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันราชภัฏเชียงราย

- พ.ศ. 2535 – 2550       ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- พ.ศ. 2539 - 2543       รองคณบดี ฝ่ายบริหาร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำและประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม       สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย