ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ – นามสกุล   นายวัชรพงษ์  เรือนคำ

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก