ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา                                            

   เศรษฐศาสตรบัณฑิต                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   (ปริญญาโท) คณะบริหารธุรกิจ                   University of Southern California, U.S.A.

การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน                        

    -  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

    -  กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

    -  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

    -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภาด้านเศรษฐกิจ

    -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

    -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

    -  สมาชิกวุฒิสภา

    -  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

    -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

    -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

    -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

    -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน

    -  ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด

    -  ประธานกรรมการกองทุน MFC Energy Fund

    -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

    -  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)