ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

-