การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2559