การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2559