การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 9/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 9/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี