ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561

การประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย