การประชุมสภามหา่วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย