แสดงความยินดีอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ)

แสดงความยินอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วันที่ 14 ธันวาคม 2561