การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมือวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์