การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์