การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566