เยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ อาคารเรียน 101 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาไปเยี่ยมชมและการทำงานของห้องเรียนอัจฉริยะ