สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย - ฉบับที่ 1
การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีสนว.บริหารรัฐกิจ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัญชี