สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย - ฉบับที่ 1