สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


สรรหาคณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย