สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร