สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2565

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 13 เดือน สิงหาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 11 เดือน มิถุนายน 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 9 เดือน เมษายน 2566
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2566