สภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ล่าสุด


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ พ.ศ. 2565
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564