สภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ล่าสุด


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566