สภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาคณบดีของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ล่าสุด


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2567
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่น พ.ศ.2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566